1

 

اطلاعات مربوط به سرویسهای ارتباطات و فناوری اطلاعات

تعدادتلفن ثابت منصوبه استان :928,536       تعدادتلفن ثابت  منصوبه شهری :682,373     تعداد تلفن  منصوبه روستایی:246,163

تعدادتلفن ثابت دایری استان : 904,343       تعدادتلفن ثابت دایری شهری : 671,785       تعداد تلفن دایری روستایی:232,558

تعداد تلفن همگانی:3154                                                                                                                                                                                  

ضریب نفوذ تلفن ثابت استان :   28.58                                                                                                                         

ضریب نفوذ  تلفن ثابت کشوری :  38.38                                      

طول شبکه فیبرنوری زیرساخت:   4391km   

 

 

تعداد شماره فعال

(دائمی و اعتباری)

 

ضریب نفوذ استان

 

پوشش جمعیتی استانی

پوشش جمعیتی کشوری

پوشش

جاده ای(استانی)

 

 

همراه اول

1,977,625

62.49

93.7

96.5

اصلی و فرعی:93.96

ریلی:79.53

ایرانسل:

846,279

26.74

77.43

86.27

صلی و فرعی:45.68

ریلی:46.49

رایتل:

85,723

2.71

45.96

63.88

24.90