1

اطلاعات مربوط به USO

 تعدادکل روستاهای دارای سکنه استان:5642

تعدادروستاهای دارای ارتباط:5007

 تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت:2545