پرش به محتوای اصلی

جمعیت استان :  3164718   

جمعیت شهری  1858587                  درصد جمعیت استان   58.7درصد       

جمعیت  روستایی   1302557           درصد جمعیت استان  41.3درصد