پرش به محتوای اصلی

 

مراحل تغییر مکان

در صورت اطلاع و رعایت کامل مفاد آیین نامه دفاتر پیشخوان مصوب سال ۱۴۰۰ مراحل زیر برای تغییر مکان ارائه خدمت پس از در نظر گرفتن محل جدید مطابق مفاد آئین نامه باید انجام شود:

1- ارسال درخواست الکترونیکی در سامانه دفاتر پیشخوان دولت

2- بازدید اولیه دبیرخانه از محل پیشنهادی

3- طرح و بررسی موضوع در کمیته فنی ذیل کارگروه

4- طرح و بررسی نتیجه کمیته فنی در کارگروه

5- الف)در صورت عدم تایید کارگروه، مراحل باید از ابتدا با مشخص نمودن محلی دیگر آغاز گردد

ب)در صورت تایید کارگروه، فرم اماکن توسط دبیرخانه تکمیل و به همراه معرفی نامه کیفری و عدم اعتیاد به دارنده تحویل می­گردد"مدارک مورد نیاز جهت استعلام اماکن"

6- الف) در صورت تایید اداره اماکن نیروی انتظامی ارائه اصل پروانه به دبیرخانه کارگروه

ب) درصورت عدم تایید اداره اماکن نیروی انتظامی ، مراحل باید از ابتدا با مشخص نمودن محلی دیگر آغاز گردد

7- ارسال پرونده به سازمان تنظیم مقررات  و ارتباطات رادیویی