پرش به محتوای اصلی

انتقال امتیاز

در صورت اطلاع و رعایت کامل مفاد آیین نامه دفاتر پیشخوان مصوب سال ۱۴۰۰ به شرط داشتن تمامی شرایط موجود در آیین نامه برای انتقال امتیاز مراحل زیر برای انتقال امتیاز باید انجام شود:

1- تکمیل فرم های " درخواست انتقال امتیاز(حقیقی به حقیقی)، (حقیقی به حقوقی)، (حقوقی به حقوقی)" و " گواهی کارکرد6 ماهه" و ارائه  به دبیرخانه کارگروه (پروانه باید بیش از 6 ماه اعتبار داشته باشد) به انضمام کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت برای اشخاص حقیقی متقاضی و  کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت مدیرعامل  وکپی برابر با اصل اساسنامه شرکت برای اشخاص حقوقی متقاضی بهمراه ارسال درخواست الکترونیکی در سامانه دفاتر پیشخوان دولت  ((توسط انتقال دهنده و انتقال گیرنده))

2- طرح و بررسی موضوع در کارگروه

3- معرفی شخص پیشنهادی به حراست جهت تکمیل پرونده و استعلام حراستی توسط دبیرخانه کارگروه (حداقل مدت زمان: 1 ماه)" مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده حراستی"

4- معرفی شخص پیشنهادی جهت استعلامات 5 گانه توسط دبیرخانه کارگروه و تحویل به متقاضی (کیفری-عدم اعتیاد-مالیاتی-بانکی-بیمه ای)

5- تحویل پاسخ استعلامات ردیف 4 به دبیرخانه کارگروه

6- معرفی دارنده پروانه جهت تسویه حساب با بیمه، امور مالیاتی و دستگاههای ارائه دهنده خدمات توسط دبیرخانه کارگروه

7- تحویل نامه های تسویه حساب توسط دارنده پروانه به دبیرخانه کارگروه

8- تکمیل فرم "تعهد نامه انتقال امتیاز" توسط دارنده پروانه

9- ارسال پرونده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی