انتقال امتیاز

در صورت اطلاع و رعایت کامل مفاد آیین نامه دفاتر پیشخوان مصوب سال 96 به شرط داشتن تمامی شرایط موجود در آیین نامه برای انتقال امتیاز مراحل زیر برای انتقال امتیاز باید انجام شود:

1- تکمیل فرم های " درخواست انتقال امتیاز" و " گواهی کارکرد- 3ساله" و ارائه   به دبیرخانه کارگروه (پروانه باید حد اقل 5 ماه اعتبار داشته باشد)

2- طرح و بررسی موضوع در کارگروه

3- معرفی شخص پیشنهادی به حراست جهت تکمیل پرونده و استعلام حراستی توسط دبیرخانه کارگروه (حداقل مدت زمان: 1 ماه)" مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده حراستی"

4- معرفی شخص پیشنهادی جهت استعلامات 5 گانه توسط دبیرخانه کارگروه و تحویل به متقاضی (کیفری-عدم اعتیاد-مالیاتی-بانکی-بیمه ای)

5- تحویل پاسخ استعلامات ردیف 4 به دبیرخانه کارگروه همراه با کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی شخص پیشنهادی

6- معرفی دارنده پروانه جهت تسویه حساب با بیمه، امور مالیاتی و دستگاههای ارائه دهنده خدمات توسط دبیرخانه کارگروه

7- تحویل نامه های تسویه حساب توسط دارنده پروانه به دبیرخانه کارگروه

8- تکمیل فرم "تعهد نامه انتقال امتیاز" توسط دارنده پروانه

9- ارسال پرونده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی