دفاتر تنها با کد دفتر شناسایی می شوند.

اختصاص نام به دفاتر رسمیت ندارد.

الف) نمونه تابلو:


ب) نمونه مهر:

طرح مهر رسمی دفاتر